Telefonní informační systém o výsledcích přijímacích zkoušek na ZČU v Plzni

[Úvod] [Architektura systému] [Výsledky a statistiky] [Poděkování]

Úvod

     Západočeská univerzita v Plzni jako jediná vysoká škola v ČR již od roku 2000 (od roku 2001 včetně automatického rozpoznávání mluvené řeči) poskytuje svým uchazečům o studium doplňkovou možnost získání informací po telefonu o vykonané přijímací zkoušce. Vedle možnosti získat zprávu o výsledku přijímacího řízení na webových stránkách ZČU, lze potřebnou informaci získat též pomocí telefonu. Tato služba je k dispozici 24 hodin denně. Po vytočení telefonního čísla 377 63 8800 (726 91 8800) automat formou nápovědy vyzve syntetickým hlasem k zadání potřebných identifikačních údajů, a pak z informačního serveru univerzity přečte všechny v dané chvíli dostupné údaje o výsledku přijímací zkoušky.

Jak systém funguje?

     Po zavolání na číslo služby je uživatel přivítán a jsou mu poskytnutky základní informace o fungování celého systému. K ovládání systému může použít tónovou volbu (DTMF) nebo ovládat systém hlasem. Kdykoliv bude potřebovat pomoci, může zmáčknout na svém telefonu hvězdičku nebo vyslovit klíčové slovo "nápověda". Systém mu podrobně vyslvětlí, co v dané části dialogu se může dozvědět a jak může pokračovat dále. Poté je vyzván, aby zadal své univerzitní číslo (ID), které obdržel u přijímacího řízení. Pokud je zadání a potvrzení ID úspěšné, pokračuje dále v dialogu. Pokud se uchažeč přihlásil na více fakult, musí si vybrat tu, pro kterou se chce dozvědět výsledek. To samé platí u oboru studia. Jelikož počet oborů studia není předem znám (jako počet fakult) a může převýšit počet tlačítek na klávesnici telefonu (nehledě na to, že při prezentaci např. deseti oborů může zapomenou, jaká volba byla pro ten druhý - tak jako se velmi často stává aplikací bank či mobilních operátorů), je použita speciální metoda point-and-speak. Při té je uživateli po každé nabídce (oboru) poskytnut malý časový prostor tuto volbu potvrdit. Díky tomu nemusí poslouchat celou nabídku. Po úspěšném vybrání fakulty a oboru (pokud uchažeč se přihlásil poze na jednu fakultu a jeden obor, jsou předchozí dva kroky automaticky přeskočeny) jsou uchazeči prezentovány všechny dostupné výsledky přijímacího řízení. Poté má možnost si nechat výsledky zopakovat, vbrat jinou fakultu, jiný obor, či ukončit dilaog.

     Technické řešení systému vyžaduje počítač, který je připojen k počítačové síti a zároveň prostřednictvím speciální karty k telefonní síti, takže může obsluhovat najednou i několik telefonních hovorů. Základem systému je interpret jazyka VoiceXML vybavený modulem TTS (text-to-speech - hlasová syntéza textu na řeč) a modulem rozpoznávání souvislé mluvené řeči. Jazyk VoiceXML je snadno modifikovatelný, rozšířitelný a lze jej dynamicky generovat např. pomocí serverového skriptovacího jazyka PHP, jako tomu je v našem případě. Načtený VoiceXML dokument je zpracován interpretem, jeho obsah pak přenesen k uživateli syntetickým hlasem. Uživatel zadává informace resp. ovládá systém buď tónovou volbou nebo hlasovým povelem. VoiceXML interpret tedy komunikuje s moduly, které umí obsluhovat telefonní hovor, "poslouchat" tónovou volbu (DTMF), rozumět hlasovému povelu a převést libovolný text na řeč. Vývoj systému pro čtení údajů z informačního serveru umělým hlasem byl vyvinut ve spolupráci Centra aplikované kybernetiky, Katedry kybernetiky na FAV ZČU a firmy SpeechTech, s.r.o. .

graf

     Od roku 2004 hlasový server podporuje až dvanáct hovorů současně. Tyto linky současně využívá více aplikací, např. přihlašování studentů na zkoušky. Linky jsou připojeny k PC Dual XEON pomocí telefonních karet AVM ISDN controller C2 & AVM ISDN controller C4. Dokumentový server je umístěn na CIVu.

Výsledky a statistiky

     Přijímací zkoušky na Západočeskou univerzitu v Plzni probíhají každý rok v období od ledna do června. Službu využívají studenti všech fakult ZČU, předeším ale fakulty ekonomické, filozofické a pedagogické. byla nabídnuta studentům na fakultě aplikovaných věd, elektrotechnické, strojní, ekonomické, pedagogické a humanitních studií.

     Uživatelé, kteří mají své univerzitní číslo připravené, se zaregistrují do systému v 97% na první pokus. Každý rok je cca 20-30% hovorů neśpěšných (uživatel se nezaregistruje a hovor opakuje) - pravděpodobně z důvodu nedostatečné informmace, že budou komunikovat s "úmělým systémem" - neměli přpraven svůj identifikační údaj - univerzitní číslo. Uživatelé mohou systém ovládat, resp. zadat univerzitní číslo, buď pomocí klávesnice telefonu, nebo hlasem. Tónovou volbu využívají v průměru v 80% případů, hlas sloužil jako vstup průměrně v 20% případů. Zajímavostí je, že uchazeči technických oborů preferovali zadávání informací tónovou volbou, ktežto humanitně zaměření jedinci preferovali hlasové ovládání.

  Rok   Počet hovorů Přihlášených uživatelů Poměr ovládání DTMF:hlas
2003 3 497 2 418 74:26
2004 3 211 2 336 78:22
2005 2 917 2 063 85:15
2006 1 980 1 287 82:18

 

Poděkování

     Na tomto místě by bylo správné poděkovat osobám, které se podíleli na zdárném chodu celého systému. Asi zde není prostor vyjmenovat každého konkrétně, proto všem, kteří mi jakkoliv pomohli, děkuji. Na druhou stranu musím alespoň zmínit klíčové postavy, bez jejichž přispění by celý projekt nefungoval, nebo nefungoval tak dobře - František Král za správu telefonních linek, pánové z CIVu (Tomáš Kotouč, Petr Grolmus, Jakub Urbanec) za přípravu, údržbu a pomoc s webovým serverem a připojením k univerzitní databázi, prorektorovi (Dr. Ing. Jan Rychlík) za vyřízení celouniverzitního projektu na nákup potřebného HW vybavení (PC Dual XEON, ISDN Controller C4, karta do univerzitní ústředny). A samozřejmě také Katedře kybernetiky a firmě SpeechTech za poskytnutí interpretu jazyka VoiceXML.

     Podrobnější informace, dotazy a připomínky: Luboš Šmídl


Copyright © Luboš Šmídl & ui.zcu.cz

Valid HTML 4.0! Valid CSS!